SCHOOLPLAN 2016 – 2020

INLEIDING
Voor u ligt het schoolplan van het Bernard Nieuwentijt College (hierna te noemen BNC) zoals deze is opgesteld voor de jaren 2016-2020. De Deelraad van de school heeft op 17 februari 2016 ingestemd met het schoolplan zoals dit nu voor u ligt.

DOEL EN FUNCTIE
Het BNC stelt minimaal één maal per vier jaar haar schoolplan vast, waarin het school-, onderwijs-, begeleidings-, personeels-, kwaliteits- en financieel beleid beschreven worden en toekomstplannen voor het onderwijs van de school aan bod komen. De inhoud van dit document gebruikt het BNC bij het bepalen van de koers. Indien onderwijs of maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bijstelling van het beleid worden er tussentijds aanpassingen gedaan en wordt er een gewijzigd plan opgesteld.

PROCEDURE OPSTELLEN EN VASTSTELLEN SCHOOLPLAN
Om te komen tot dit schoolplan heeft de directeur van het BNC het vorige schoolplan geëvalueerd en ingezet op het aanscherpen en aanpassen van de inhoud naar de nu geldende praktijk. Door middel van gesprekken, werkbezoeken, werkgroepen, onderzoeken en presentaties is gewerkt aan een nieuw schoolplan dat aansluit bij de huidige en te verwachten ontwikkelingen in de samenleving en op het BNC. In dit proces zijn de docenten, de ouders en de leerlingen actief betrokken.
Leerlingen, ouders en het team van het BNC zijn aan de slag gegaan met het beschrijven van hun droomschool. In werkgroepen hebben zij, apart van elkaar, waarden en doelen voor de school benoemd. De uitkomsten zijn uiteindelijk besproken met de Ouderraad, de Leerlingenraad en het team. Al deze bevindingen zijn meegenomen bij het opstellen van dit schoolplan.
Vervolgens is het schoolplan ter instemming voorgelegd aan het medezeggenschapsorgaan, de Deelraad (waarin ouders, leerlingen en personeel van de school vertegenwoordigd zijn). Na instemming heeft de directie, gemandateerd namens het bestuur, het schoolplan vastgesteld en het plan aan de onderwijsinspectie ingezonden. Het plan wordt gepubliceerd op SchoolVensters (zie www.scholenopdekaart.nl).