BNC lj1 – Voortgang week 4

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn ondertussen een goede vier weken (effectief drie) onderweg. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en daarom stuur ik jullie namens het docententeam van leerjaar 1 een update.

Cito-nul toets
Vorige week hebben wij in leerjaar 1 de Cito-nultoets afgenomen. Deze is in het algemeen, op een inlog issue hier en daar na, goed verlopen. Leerlingen die om wat voor reden dan ook een toets onderdeel hebben gemist worden volgende week ingepland om deze in te halen. De resultaten van de Cito-nultoets worden binnen afzienbare tijd bekend gemaakt. In overleg met de mentor en het ondersteuningsteam wordt er gekeken wat er eventueel aan extra ondersteuning op taal (NE/ENG) en rekengebied aangeboden kan worden.

Volgen online-les
Op het BNC werken wij met Microsoft Teams dat ons in de gelegenheid stelt de lessen online te streamen. Dit gaat via een teams kanaal per vak. De praktijk leert ons dat dit nog niet vlekkeloos verloopt. Wij hebben op school afgesproken dat alle lessen via teams te volgen moeten zijn. Onze leerlingen hebben instructie gekregen hoe ze, online, een les bij kunnen wonen. Mocht dit om welke reden niet lukken dan vernemen wij dit graag via de mentor.

Mentorles
De eerste periode staan de mentorlessen vooral in het teken van kennismaking (in de ruimste zin van het woord). Kennismaking met je klasgenoten, de mentor, de schoolregels en protocollen. Tot de herfstvakantie staat, agenda gebruik (fysieke en magister agenda), planning van huiswerk en het startgesprek met de mentor op het programma. Het startgesprek is de eerste in een reeks coachgesprekken die de mentor met de leerling voert. Het eerste gesprek gaat o.a. in over het stellen van persoonlijk en schooldoelen voor dit schooljaar.
Klassenregels
Tijdens de mentor-les hebben onze leerlingen samen de klassenregels opgesteld. De klassenregels zijn onderverdeeld in de categorieën; omgang met elkaar, omgaan met elkaars spullen, werken in de les. Deze klassenregels hangen voortaan in de klaslokalen.
Theaterlessen
In verband met de afwezigheid van onze theaterdocent mevr. van Splunder zijn de lessen voor het betreffende vak tijdelijk omgezet naar een extra ZWT-uur. Dit geldt overigens voor de helft van de groep omdat dan andere helft muziekles heeft. Dit zelfwerktijd uur vindt plaats onder toezicht van een vakdocent of ondersteunend personeel.

Magister voor ouders
Ondertussen zijn de inloggegevens voor Magister via de mail verzonden. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de administratie. Ouders/verzorgers waarvan een ander kind op een ook ZAAM school zit kunnen gebruik maken van dezelfde inloggegevens.

Belangrijke data
• 27-09 Voorstelling Kick me (info volgt)
• 10-10 t/m 18-10 Herfstvakantie

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het docententeam leerjaar 1.

Met vriendelijke groet,

S. el Kabir
Coördinator leerjaar 1