BNC lj1 – Voortgang week 7

Beste ouders/verzorgers,

Wij houden jullie graag op de hoogte. Wij kijken weer even terug en blikken vooruit m.b.t de voortgang en activiteiten in leerjaar 1.

Week tegen pesten

Vrijdag 25 september speelde de voorstelling Kick me voor de eerste klassen. Een voorstelling over pesten en gepest worden, over meelopen en grenzen over gaan. De boodschap komt aan bij de leerlingen.

Dit kwam ook naar voren in het nagesprek. Hierin gingen de acteurs van Studio Bock ’n Baas uitgebreid in  op de verschillende situaties uit de voorstelling, eigen ervaringen van de leerlingen en welke mogelijkheden er zijn om hulp te zoeken bij pestsituaties. Zo bespraken we de rol van pest coördinator en vertrouwenspersoon op school, hoorden we dat er 1 op de 3 leerlingen gepest wordt, hebben we gesproken over waarom mensen pesten en dat het belangrijk is om over gevoelens te praten en voor elkaar op te komen.

 

Toetsen inhalen

Leerlingen kunnen bij geoorloofde afwezigheid gemiste toetsen voortaan op de maandag en donderdagmiddag het 8e en 9e uur inhalen. De afspraak hiervoor maken zij met de vakdocent zelf en deze komt vervolgens in magister te staan. Wij verwachten van onze leerlingen dat zij binnen één week nadat zij weer op school zijn een afspraak met de betreffende vakdocent maken.

POP-week

In de week van 19 t/m 23 oktober hebben wij de POP-week op het BNC. Ouders/verzorgers en leerlingen worden dan op school uitgenodigd om de voortgang te bespreken. Op het BNC hebben wij ervoor gekozen de voortgang van leerlingen middels een presentatie te bespreken. De leerling bereidt deze zogenaamde POP-presentatie tijdens de mentor, ICT en ZWT-uur voor. De presentie kent de volgende inhoud en opbouw:

  • Wie ben ik? (Leerling beschrijft zichzelf, eigenschappen/kwaliteiten/hobby’s)
  • Doelenstellingen ( korte en lange termijn)
  • Resultaten (Hoe sta ik er cijfermatig voor?)
  • Wat heb ik nodig aan hulp?
  • Afspraken (Wat spreek ik met wie af?)

Er wordt 10 minuten uitgetrokken voor de presentatie en 10 min om de presentatie na te bespreken. Ouders/verzorgers mogen hun voorkeurs dag en tijdstip aangeven. Instructie hierover volgt.

Voor ouders/verzorgers die liever op afstand de voortgang wensen te bespreken bestaat de mogelijkheid dit via teams te doen. Uiteraard in afstemming met de mentor.

 

Resultaten Cito-nultoets

Vanaf a.s. maandag worden de resultaten van de Cito-nultoets uitgedraaid en starten wij met de analyse hiervan. Tijdens de POP-presentie ontvangen jullie de cito-resultatenkaart met een begeleidende brief. Acties naar aanleiding van deze resultaten worden dan ook besproken.

 

 

Belangrijke data

  • (Start) Herfstvakantie : okt 9 t/m 18 (i.v.m. studiedag zijn leerlingen ook vrijdag 9 okt vrij)
  • POP week : 19 t/m 23 oktober

 

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Namens het docententeam leerjaar 1,

 

Met vriendelijke groet,

 

  1. el Kabir

Coördinator leerjaar 1

BNC

 

BNC lj2 – Voorstelling Junkie 2.0

Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Komende dinsdag 21 september is er tijdens schooltijd, de voorstelling junkie2.0.

Dit is een voorstelling over social media en cyberpesten, daarna zal er een verwerkingsles volgen. Dit programma zal twee lesuren duren.

 

Mocht het zo zijn dat uw kind na afloop van de voorstelling toch nog behoefte heeft om met iemand daarover te praten dan kan uw kind naast de mentor ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van onze school. Dat is de heer N. Kors. e-mailadres: n.kors@bnc.nu.

 

Zie voor meer informatie over de voorstelling: https://sttprodukties.nl/voorstelling/25/junkie-20-12

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jean-Paul van Bemmel

Leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3 havo

BNC alle – Onderzoek onderwijskwaliteit en rendement

Beste leerling, geachte ouder,

Het is alweer vier jaar geleden dat de Inspectie voor het Onderwijs onderzoek deed op het BNC. Het bestuur van ZAAM heeft met de Inspectie afgesproken zelf onderzoek te doen naar onderwijskwaliteit en onderwijsrendementen. De afgelopen weken is er achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding, dinsdag komen vijf collega’s van ZAAM de hele dag naar het BNC om mentoren, vakdocenten, leerlingen, de zorg en de schoolleiding te spreken. Ook zullen er lesobservaties worden gedaan. De conclusies van het onderzoek worden omgezet in speerpunten voor het beleid van de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

 

BNC lj1 – Voortgang week 4

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn ondertussen een goede vier weken (effectief drie) onderweg. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en daarom stuur ik jullie namens het docententeam van leerjaar 1 een update.

Cito-nul toets
Vorige week hebben wij in leerjaar 1 de Cito-nultoets afgenomen. Deze is in het algemeen, op een inlog issue hier en daar na, goed verlopen. Leerlingen die om wat voor reden dan ook een toets onderdeel hebben gemist worden volgende week ingepland om deze in te halen. De resultaten van de Cito-nultoets worden binnen afzienbare tijd bekend gemaakt. In overleg met de mentor en het ondersteuningsteam wordt er gekeken wat er eventueel aan extra ondersteuning op taal (NE/ENG) en rekengebied aangeboden kan worden.

Volgen online-les
Op het BNC werken wij met Microsoft Teams dat ons in de gelegenheid stelt de lessen online te streamen. Dit gaat via een teams kanaal per vak. De praktijk leert ons dat dit nog niet vlekkeloos verloopt. Wij hebben op school afgesproken dat alle lessen via teams te volgen moeten zijn. Onze leerlingen hebben instructie gekregen hoe ze, online, een les bij kunnen wonen. Mocht dit om welke reden niet lukken dan vernemen wij dit graag via de mentor.

Mentorles
De eerste periode staan de mentorlessen vooral in het teken van kennismaking (in de ruimste zin van het woord). Kennismaking met je klasgenoten, de mentor, de schoolregels en protocollen. Tot de herfstvakantie staat, agenda gebruik (fysieke en magister agenda), planning van huiswerk en het startgesprek met de mentor op het programma. Het startgesprek is de eerste in een reeks coachgesprekken die de mentor met de leerling voert. Het eerste gesprek gaat o.a. in over het stellen van persoonlijk en schooldoelen voor dit schooljaar.
Klassenregels
Tijdens de mentor-les hebben onze leerlingen samen de klassenregels opgesteld. De klassenregels zijn onderverdeeld in de categorieën; omgang met elkaar, omgaan met elkaars spullen, werken in de les. Deze klassenregels hangen voortaan in de klaslokalen.
Theaterlessen
In verband met de afwezigheid van onze theaterdocent mevr. van Splunder zijn de lessen voor het betreffende vak tijdelijk omgezet naar een extra ZWT-uur. Dit geldt overigens voor de helft van de groep omdat dan andere helft muziekles heeft. Dit zelfwerktijd uur vindt plaats onder toezicht van een vakdocent of ondersteunend personeel.

Magister voor ouders
Ondertussen zijn de inloggegevens voor Magister via de mail verzonden. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de administratie. Ouders/verzorgers waarvan een ander kind op een ook ZAAM school zit kunnen gebruik maken van dezelfde inloggegevens.

Belangrijke data
• 27-09 Voorstelling Kick me (info volgt)
• 10-10 t/m 18-10 Herfstvakantie

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het docententeam leerjaar 1.

Met vriendelijke groet,

S. el Kabir
Coördinator leerjaar 1